03 chế độ ưu đãi giành riêng cho giáo viên thể dục các cấp

03 chế độ ưu đãi dành riêng cho giáo viên thể dục các cấp

03 chế độ ưu đãi dành riêng cho giáo viên thể dục các cấp (Ảnh minh họa)

1. Được hưởng thêm tiền trong mỗi tiết dạy

Theo Điều 3 Quyết định 51/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao quy định giáo viên, giảng viên thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, các trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục thường xuyên được hưởng chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung (hiện nay là mức lương cơ sở) cho 01 tiết giảng thực hành.

Như vậy, với mỗi tiết giảng thực hành thì giáo viên, giảng viên thể dục sẽ được hưởng thêm tiền bồi dưỡng cụ thể theo vùng như sau:

 • Vùng 1: 44.200 đồng/tiết;

 • Vùng 2: 39.200 đồng/tiết;

 • Vùng 3: 34.300 đồng/tiết;

 • Vùng 4: 30.700 đồng/tiết.

Lưu ý: Mức lương tối thiểu vùng 2021 vẫn giữ nguyên như năm 2020 theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ. Đồng thời, tại Điều 5 Quyết định 51/2012/QĐ-TTg cũng quy định chế độ bồi dưỡng bằng tiền trên được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng.

Tuy nhiên, chế độ bồi dưỡng bằng tiền này sẽ không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

2. Được giảm định mức tiết dạy trong một số trường hợp

Theo Điều 6 Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 quy định định mức tiết dạy đối với giáo viên thể dục trong một tuần, cụ thể như sau:

 • Giáo viên tiểu học là 23 tiết;

 • Giáo viên THCS là 19 tiết;

 • Giáo viên THPT là 17 tiết;

 • Giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp THCS, 15 tiết ở cấp THPT;

 • Giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp THCS;

 • Giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp THCS.

Tuy nhiên, tại Điều 8 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 cũng quy định đối với giáo viên thể dục kiêm nhiệm các công việc khác sẽ được giảm định mức tiết dạy, cụ thể như sau:

 • Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp THCS và cấp THPT được giảm 4 tiết/tuần;

 • Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp THCS và cấp THPT được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần;

 • Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần;

 • Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần;

 • Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 – 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định;

 • Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần.

3. Được cấp 02 bộ quần áo thể thao/năm học

Theo Điều 4 Quyết định 51/2012/QĐ-TTg quy định cụ thể về chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục như sau:

 • Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao được cấp 02 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 02 đôi giầy thể thao/năm, 04 đôi tất thể thao/năm, 04 áo thể thao ngắn tay/năm;

 • Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 01 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 01 đôi giày thể thao/năm, 02 đôi tất thể thao/năm, 02 áo thể thao ngắn tay/năm.

Ngoài ra, tại Công văn 1384/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất, phù hợp với khí hậu từng vùng, miền. Chất liệu trang phục, chủng loại trang phục sẽ đảm bảo an toàn cho hoạt động thể thao và phù hợp với môi trường sư phạm, khí hậu từng vùng, miền. Mẫu mã phù hợp với nét đặc trưng về văn hóa, phù hợp với yêu cầu thẩm mĩ của từng địa phương.

Lưu ý: Chế độ trang phục này được cấp 1 lần/năm vào thời điểm đầu năm học.