Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm?

Trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi mà chủ thể pháp luật phải gánh chịu do pháp luật quy định vì hành vi vi phạm pháp luật của mình. Vậy Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm?

Câu hỏi:

Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm?

A. Phạt tiền người vi phạm.

B. Buộc chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật, phải chịu những thiệt hại nhất định; giáo dục răn đe những người khác.

C. Lập lại trật tự xã hội.

D. Ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới.

Đáp án đúng là đáp án B. Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm Buộc chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật, phải chịu những thiệt hại nhất định; giáo dục răn đe những người khác.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng

Trách nhiệm pháp lý là hậu quả bất lợi đối với chủ thể vi phạm pháp luật, thể hiện ở môi quan hệ đặc biệt giữa nhà nước với chủ thể vi phạm pháp luật, được các quy phạm pháp luật xác lập và điều chỉnh, trong đó chủ thể vi phạm pháp luật phải chịu những loại quả bất lợi. Những biện pháp cưỡng chế được quy định cơ chế tài các quy phạm pháp luật

Truy cứu trách nhiệm pháp lý nhằm bảo về chế độ xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích của nhân dân, của tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, tạo điều kiện cho những quan hệ xã hội phát triển đúng hướng, đảm bảo cho quá trình điều chỉnh pháp luật được tiến hành bình thường và có hiệu quả.

Truy cứu trách nhiệm pháp lý nhằm trừng phạt đối với chủ thể vi phạm pháp luật, buộc họ phải gánh chịu những hậu quả bất lợi, những biện pháp cưỡng chế được quy định trong chế tại các quy phạm pháp luật.

Ngoài ra truy cứu trách nhiệm pháp lý còn răn đe tất cả những chủ thể khác khiến họ phải kiểm chế, giữ mình không vi phạm pháp luật, giáo dục các tổ chức và các cá nhân ý thức tôn trọng và thực hiện nghiêm minh pháp luật.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A. Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm Phạt tiền người vi phạm là đáp án chưa chính xác, bởi vì mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp lý không phải là phạt tiền mà là bảo về chế độ xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích của nhân dân, của tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, phạt tiền chỉ là một một chế tài áp dụng với hành vi vi phạm.

+ Phương án C. Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm Lập lại trật tự xã hội là đáp án chưa chính xác. Bởi vì trách nhiệm pháp lý là nhằm bảo về chế độ xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích của nhân dân, của tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật đã được quy định từ trước, mà không phải là lập lại trật tự xã hội mới.

+ Phương án D. Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm Ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới là đáp án chưa chính xác, bởi vì Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm buộc chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật và còn những mục đích khác.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án B. Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm Buộc chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật, phải chịu những thiệt hại nhất định; giáo dục răn đe những người khác.