Biểu mẫu

Mẫu quyết định tiếp tục hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Tải xuống Bản in

Mẫu quyết định tiếp diễn làm đại lý làm thủ tục thương chính

Mẫu quyết định tiếp diễn làm đại lý làm thủ tục thương chính là mẫu quyết định được đưa ra nhằm quyết định về việc tiếp diễn hoạt động của đại lý làm thủ tục thương chính. Mẫu được ban hành theo Thông tư 22/2019 / TT-BTC. Mời độc giả xem cụ thể và tải về tại đây.

  • Mẫu quyết định đình chỉ hoạt động của đại lý làm thủ tục thương chính
  • Mẫu quyết định hoàn thành hoạt động của đại lý làm thủ tục thương chính

Quyết định tiếp diễn làm đại lý làm thủ tục thương chính

TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: ………… / QĐ-TCHQ

…………Ngầy ………… tháng ………… 5 20…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp diễn làm đại lý làm thủ tục thương chính

TỔNG CỤC HẢI QUAN CHI TIẾT CHUNG

Căn cứ Luật Thương chính ngày 23 tháng 6 5 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015 / TT-BTC ngày 30 tháng 01 5 2015 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn quy định cụ thể thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai thương chính; cấp, thu hồi mã số đại lý làm thủ tục thương chính; trình tự, thủ tục xác nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục thương chính;

Căn cứ Thông tư số 22/2019 / TT-BTC ngày 16 tháng 4 5 2019 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 12/2015 / TT-BTC ngày 30 tháng 01 5 2015 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn quy định cụ thể thủ tục ban hành Chứng chỉ hành nghề khai thương chính; cấp, thu hồi mã số đại lý làm thủ tục thương chính; trình tự, thủ tục xác nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục thương chính;

Căn cứ Quyết định số ………… ngày ………… của Tổng cục trưởng Tổng cục Thương chính về việc xác nhận hoạt động đại lý môi giới thương chính;

Căn cứ Quyết định số ………… ngày ………… của Tổng cục trưởng Tổng cục Thương chính về việc tạm ngừng hoạt động đại lý làm thủ tục thương chính;

Xét giấy tờ kèm theo Công văn số ………… về việc đề xuất tiếp diễn làm đại lý làm thủ tục thương chính của (công ty) ………………; và

Kết quả rà soát điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục thương chính đối với (công ty) ………….

Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Giám toán điều hành về thương chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép tiếp diễn hoạt động đại lý làm thủ tục thương chính đối với:

(Tên doanh nghiệp)

Mã số thuế:

Địa chỉ nhà:

Giđấy CNĐKDN / Giđấy CNĐKDN số ………… ngày cấp ………… nơi cấp

Đủ điều kiện tiếp diễn làm đại lý làm thủ tục thương chính.

…… (Tên công ty) có bổn phận tiến hành đúng quy định của Luật Thương chính, Thông tư số 12/2015 / TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn quy định cụ thể về thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai thương chính; cấp, thu hồi mã số đại lý làm thủ tục thương chính; trình tự, thủ tục xác nhận và hoạt động của đại lý làm môi giới thương chính và Thông tư số 22/2019 / TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Điều 3. Người đại diện theo luật pháp của (công ty) …………, Cục trưởng Cục Giám toán điều hành về thương chính và Cục trưởng Cục Thương chính tỉnh, thị thành ……… chịu bổn phận thi hành hình định này. /.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT,… (3b).

HƯỚNG DẪN CHUNG
(Ký, ghi rõ họ tên và gầnHở?u)

Mẫu quyết định tiếp diễn làm đại lý làm thủ tục thương chính

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong phần vẻ ngoài Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu quyết định tiếp diễn hoạt động đại lý làm thủ tục thương chính

#Mẫu #quyết #định #tiếp #tục #hoạt #động #đại #lý #làm #thủ #tục #hải #quan

Mẫu quyết định tiếp diễn hoạt động đại lý làm thủ tục thương chính Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu quyết định về việc tiếp diễn hoạt động đại lý làm thủ tục hải quanMẫu quyết định tiếp diễn hoạt động đại lý làm thủ tục thương chính là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc tiếp diễn hoạt động đại lý làm thủ tục thương chính. Mẫu được ban hành theo Thông tư 22/2019/TT-BTC. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.Mẫu quyết định tạm ngừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quanMẫu quyết định hoàn thành hoạt động đại lý làm thủ tục thương chínhQuyết định tiếp diễn hoạt động đại lý làm thủ tục hải quanBỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: ………/QĐ-TCHQ………, ngày ……… tháng ……… 5 20…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})QUYẾT ĐỊNHVề việc tiếp diễn hoạt động đại lý làm thủ tục hải quanTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật Thương chính ngày 23 tháng 6 5 2014;Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn quy định cụ thể thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai thương chính; cấp và thu hồi mã số viên chức đại lý làm thủ tục thương chính; trình tự, thủ tục xác nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục thương chính;Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn quy định cụ thể thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai thương chính; cấp và thu hồi mã số viên chức đại lý làm thủ tục thương chính; trình tự, thủ tục xác nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục thương chính;Căn cứ Quyết định số ……… ngày ………… của Tổng cục trưởng Tổng cục Thương chính về việc xác nhận hoạt động đại lý làm thủ tục thương chính;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Căn cứ Quyết định số ……… ngày ……… của Tổng cục trưởng Tổng cục Thương chính về việc tạm ngừng hoạt động đại lý làm thủ tục thương chính;Xem xét giấy tờ gửi kèm công văn số ………… về việc đề xuất tiếp diễn hoạt động đại lý làm thủ tục thương chính của (công ty) ………………; vàKết quả rà soát điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục thương chính đối với (công ty)…………Xét đề xuất của Cục trưởng Cục Giám toán điều hành về thương chính.QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Cho phép tiếp diễn hoạt động đại lý làm thủ tục thương chính đối với:(Tên công ty)Mã số thuế:Địa chỉ:Giđấy chứng thực đăng ký kinh doanh/ Giđấy chứng thực đăng ký công ty số ……… ngày cấp………… nơi cấpĐủ điều kiện tiếp diễn hoạt động đại lý làm thủ tục thương chính.………(Tên công ty) có bổn phận tiến hành đúng quy định của Luật Thương chính, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn quy định cụ thể thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai thương chính; cấp và thu hồi mã số viên chức đại lý làm thủ tục thương chính; trình tự, thủ tục xác nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục thương chính và Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nguồn vốn.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo luật pháp của (công ty) ………………………, Cục trưởng Cục Giám toán điều hành về thương chính và Cục trưởng Cục Thương chính tỉnh, thị thành……… chịu bổn phận thi hành hình định này./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu: VT, … (3b).TỔNG CỤC TRƯỞNG(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Mẫu quyết định tiếp diễn hoạt động đại lý làm thủ tục hải quanMời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button