Biểu mẫu

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản

Thanh lý của cải cố định là thanh lý những của cải đã hết niên hạn sử dụng, hư hỏng, cũ nát ko sử dụng được hoặc những của cải nhưng mà công ty muốn thay thế để cách điệu. . Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý của cải là biểu mẫu chẳng thể thiếu trong giai đoạn thanh lý.

  • Mẫu S25-H: Thẻ của cải cố định
  • File excel tính khấu hao TSCĐ
  • Mẫu biên bản bàn giao của cải, dụng cụ công cụ

Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý của cải

  • 1. Mẫu quyết định thành lập Hội đồng thanh lý của cải số 1
  • 2. Mẫu quyết định thành lập Hội đồng thanh lý của cải số 2

1. Mẫu quyết định thành lập Hội đồng thanh lý của cải số 1

(TÊN CÔNG TY)

……………………..

Con số: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ngày … tháng … 5 …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thanh lý của cải cố định

– Căn cứ Thông tư 45/2013 / TT-BTC ngày 25 tháng 4 5 2013 của Bộ Vốn đầu tư về việc ban hành cơ chế điều hành, sử dụng và trích khấu hao của cải cố định;

– Căn cứ Điều lệ doanh nghiệp …………;

– Căn cứ Quyết định thanh lý TSCĐ, số ngày ………… của ……………………. …………;

– Đề xuất phản biện của ……………………………………….. ……,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng thanh lý của cải cố định ……………………………………. …………………………… (Doanh nghiệp có thể ghi chi tiết TSCĐ thanh lý, hoặc ghi nhận chung là TSCĐ ko còn trị giá sử dụng, TSCĐ hư hỏng ko sử dụng được nữa, TSCĐ lỗi thời về kỹ thuật hoặc ko còn thích hợp với đề xuất sản xuất kinh doanh của DN) sau đấy ………………………………………… ……., gồm các thành viên theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Hội đồng thanh lý của cải cố định có nghĩa vụ:

– Phân tích, bình chọn chi tiết số lượng, chất lượng TSCĐ cần thanh lý;

– Định giá của cải cố định cần thanh lý và tiến hành bán đấu giá công khai theo quy định hiện hành của luật pháp;

– Tổng hợp, lập giấy tờ kết quả bổ dụng báo cáo trình Ban Giám đốc coi xét.

Điều 3. Hội đồng thanh lý của cải cố định tự giải tán sau lúc xong xuôi nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực bắt đầu từ ngày ký. Hội đồng thanh lý TSCĐ và các bộ phận, tư nhân có liên can chịu nghĩa vụ thi hành hình định này.

Người nhận:

ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ

– …………;

– Tiết kiệm:……………. .

KINH DOANH

(chữ ký, họ tên và đóng dấu)

DANH SÁCH BAN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số ngày)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

VỊ TRÍ của giao kèo
Chủ tịch Hội đồng hoặc Thành viên Hội đồng)

Trước nhất

2

3

4

5

6

2. Mẫu quyết định thành lập Hội đồng thanh lý của cải số 2

CÔNG TY…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 24 / QĐ-CTY

….….., ngày…. 5…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thanh lý của cải

GIÁM ĐỐC CÔNG TY…………………… ..

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng quần chúng và Ủy ban quần chúng ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Điều lệ Doanh nghiệp ……………………;

Căn cứ Thông tư 45/2013 / TT-BTC ngày 25 tháng 4 5 2013 của Bộ Vốn đầu tư chỉ dẫn cơ chế điều hành, sử dụng và trích khấu hao của cải cố định;

Xét yêu cầu của Phòng Sản xuất tại tờ trình số ………… ngày ………… về việc thành lập Hội đồng thanh lý của cải cố định;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng thanh lý máy móc, thiết bị sản xuất hư hỏng tồn kho của Doanh nghiệp …………………… gồm các Ông (Bà) có tên sau:

+ Chủ tịch:

  • Ông bà)……………………..

+ Thành viên:

  • Ông bà)……………………..
  • Ông bà)……………………..

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ bình chọn chi tiết số lượng, chất lượng của cải để thanh lý, bán đấu giá công khai theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng tự giải tán lúc xong xuôi nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực bắt đầu từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Hành chính, các cơ quan và tư nhân có liên can chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này. /.

Người nhận

Người điều hành

Mời bạn đọc tham khảo phân mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán tại phân mục vẻ ngoài Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý của cải

#Mẫu #quyết #định #thành #lập #hội #đồng #thanh #lý #tài #sản

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sảnBiên bản thành lập hội đồng thanh lý của cải (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thanh lý là của cải cố định là bỏ đi những của cải đã hết thời kì khấu hao, hư hỏng, những của cải đã lâu đời và lỗi thời chẳng thể sử dụng, hoặc những của cải nhưng mà công ty muốn thay thế để đổi mới. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý của cải là mẫu chẳng thể thiếu trong giai đoạn thanh lý.Mẫu S25-H: Thẻ của cải cố địnhFile Excel tính khấu hao của cải cố địnhMẫu biên bản bàn giao của cải, dụng cụQuyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản1. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý của cải số 12. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý của cải số 21. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý của cải số 1(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(TÊN DOANH NGHIỆP)…………………….Số: ……………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc…, ngày … tháng … 5 …QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Hội đồng thanh lý của cải cố định- Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ vốn đầu tư về ban hành cơ chế điều hành, sử dụng và trích khấu hao của cải cố định;- Căn cứ Điều lệ của doanh nghiệp………………………. ;- Căn cứ vào Quyết định thanh lý TSCĐ số ngày…………….. của …………………………………. ;- Xét yêu cầu của ……………………………………………. ,QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Nay thành lập Hội đồng thanh lý của cải cố định ……………………………………………….. (Doanh nghiệp có thể ghi rõ TSCĐ cần thanh lý, hoặc ghi nhận chung là những của cải ko còn sử dụng nữa, những của cải bị hư hỏng chẳng thể tiếp diễn sử dụng được nữa, hoặc những TSCĐ lỗi thời về kỹ thuật hoặc ko còn thích hợp với đề xuất sản xuất, kinh doanh của công ty) của ……………………………………………….. , gồm các thành viên theo danh sách đính kèm.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Điều 2. Hội đồng thanh lý của cải cố định có nghĩa vụ:- Phân tích, bình chọn chi tiết số lượng, chất lượng của cải cố định cần thanh lý;- Định giá của cải cố định cần thanh lý và thực hiện bán đấu giá công khai theo đúng quy định hiện hành của luật pháp;- Tổng hợp, sẵn sàng giấy tờ về kết quả chỉ định để báo cáo, trình Ban Giám đốc coi xét.Điều 3. Hội đồng thanh lý của cải cố định tự giải tán sau lúc xong xuôi nhiệm vụ.Điều 4. Quyết định này có hiệu lực bắt đầu từ ngày ký. Hội đồng thanh lý của cải cố định và các phòng ban, tư nhân có liên can chịu nghĩa vụ thi hành hình định này.Nơi nhận:ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT- …………………… ;- Lưu:……………. .CỦA DOANH NGHIỆP (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH(Kèm theo Quyết định số ngày )STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤCHỨC VỤ HĐChủ tịch hội đồng hoặc Thành viên hội đồng)1234562. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thanh lý của cải số 2(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})CÔNG TY…………..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do – Hạnh phúcSố: 24/QĐ-CTY….….., ngày….. tháng…. 5…..QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sảnGIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH…………………..Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;Căn cứ Điều lệ Doanh nghiệp……………………;Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Vốn đầu tư về chỉ dẫn cơ chế điều hành, sử dụng và trích khấu hao của cải cố định;Xét yêu cầu của Phòng Sản Xuất tại tờ trình số…………ngày……….về việc Thành lập Hội đồng thanh lý của cải cố định;QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Thành lập hội đồng thanh lý của cải máy móc sản xuất hỏng tồn trong kho của Doanh nghiệp…………………gồm các Ông (Bà) có tên sau:+ Chủ tịch hội đồng:Ông (Bà)……………………..+ Thành viên:Ông (Bà)……………………..Ông (Bà)……………………..Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ bình chọn chi tiết số lượng, chất lượng của cải để thanh lý, bán đấu giá công khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.Hội đồng tự giải tán sau lúc xong xuôi nhiệm vụ.Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày ký.Điều 4. Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Hành chính, Các cơ quan và Tư nhân có liên can chịu nghĩa vụ thi hành Quyết định này./.Nơi nhậnGiám đốcMời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button