Biểu mẫu

Mẫu quyết định công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Tải xuống Bản in

Mời các độc giả thêm tại phân mục Thủ tục hành chính trong phần vẻ ngoài Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu quyết định xác nhận đơn vị đủ điều kiện tập huấn nghiệp vụ điều hành vận hành nhà chung cư

#Mẫu #quyết #định #công #nhận #đơn #vị #đủ #điều #kiện #đào #tạo #nghiệp #vụ #quản #lý #vận #hành #nhà #chung #cư

Mẫu quyết định xác nhận đơn vị đủ điều kiện tập huấn nghiệp vụ điều hành vận hành nhà chung cư Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu quyết định xác nhận đơn vị đủ điều kiện tập huấn nghiệp vụ điều hành vận hành nhà chung cư là gì? Mẫu quyết định xác nhận đơn vị đủ điều kiện tập huấn nghiệp vụ gồm những nội dung nào? Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể bài viết dưới đây để thông suốt hơn nhé.Mẫu bản quyết định xác nhận đơn vị đủ điều kiện tập huấn nghiệp vụ điều hành vận hành nhà chung cư1. Khái niệm mẫu quyết định xác nhận đơn vị đủ điều kiện tập huấn nghiệp vụ điều hành vận hành nhà chung cư là gì?2. Mẫu quyết định xác nhận đơn vị đủ điều kiện tập huấn nghiệp vụ điều hành vận hành nhà chung cư1. Khái niệm mẫu quyết định xác nhận đơn vị đủ điều kiện tập huấn nghiệp vụ điều hành vận hành nhà chung cư là gì?(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu quyết định xác nhận đơn vị đủ điều kiện tập huấn nghiệp vụ điều hành vận hành nhà chung cư là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xác nhận đơn vị đủ điều kiện tập huấn nghiệp vụ điều hành vận hành nhà chung cư. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định, nội dung xác nhận…2. Mẫu quyết định xác nhận đơn vị đủ điều kiện tập huấn nghiệp vụ điều hành vận hành nhà chung cưBỘ XÂY DỰNG——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: …/QĐ-BXDHà Nội, ngày…tháng…5…QUYẾT ĐỊNHCông nhận đơn vị đủ điều kiện tập huấn, bồi dưỡng tri thức chuyên môn, nghiệp vụ điều hành vận hành nhà chung cưBỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNGCăn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 5 2014;Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 5 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 5 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ 1 số quy định về điều kiện đầu cơ kinh doanh thuộc các lĩnh vực điều hành nhà nước của Bộ Xây dựng;Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26 tháng 12 5 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 5 2015 và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 5 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;Căn cứ giấy má yêu cầu xác nhận cơ sở đủ điều kiện được tập huấn, bồi dưỡng tri thức chuyên môn, nghiệp vụ điều hành vận hành nhà chung cư của…………………………;Xét yêu cầu của Cục trưởng Cục điều hành nhà và thị phần bất động sản,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Xác nhận (tên cơ sở)…………………………….. có đủ điều kiện được diễn ra tập huấn, bồi dưỡng tri thức chuyên môn, nghiệp vụ điều hành vận hành nhà chung cư theo quy định. Địa chỉ tổ chức tập huấn đăng ký tại: ……………………………Điều 2. Cơ sở tập huấn có tên nêu tại Điều 1 của Quyết định này phải tổ chức tập huấn theo đúng tài liệu giảng dạy đã đăng ký với Bộ Xây dựng và được sử dụng con dấu nổi theo quy định lúc cấp Giđó chứng thực đã kết thúc khóa tập huấn, bồi dưỡng tri thức chuyên môn, nghiệp vụ điều hành vận hành nhà chung cư.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ khi ngày ký và có trị giá trong thời hạn 05 5.Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục điều hành nhà và thị phần bất động sản, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng cơ sở tập huấn có tên nêu tại Điều 1 và các tổ chức, tư nhân có liên can chịu phận sự thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 4;- SXD tỉnh/thị thành……..(để theo dõi, k/tra);- Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Cục Quản lý nhà và thị phần bất động sản (để đăng tải thông tin);- Lưu : VT, Cục QLN (2b).THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Mẫu quyết định xác nhận đơn vị đủ điều kiện tập huấn nghiệp vụ điều hành vận hành nhà chung cư(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button