Biểu mẫu

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Tải xuống Bản in

Mẫu giao kèo ghi nhận việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công

Mẫu giao kèo cung ứng dịch vụ sự nghiệp công là mẫu giao kèo được lập để ghi nhận việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Mẫu được ban hành theo Nghị định 32/2019 / NĐ-CP. Mời độc giả xem cụ thể và tải về tại đây.

  • Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
  • Mẫu quyết định đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công

Hiệp đồng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công

Không … / HĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

…, ngày … than vãng … 5 …

HỢP ĐỒNG
Về phân phối dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (hoặc sản xuất, phân phối thành phầm, dịch vụ công)

Bộ luật dân sự dựa trên cơ sở;

Căn cứ Nghị định số… /… / NĐ-CP ngày… của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung ứng thành phầm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định / Quyết định … quy định tác dụng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị …

Căn cứ Quyết định giao dự toán ngân sách hàng 5 …………………………………………………….

Cơ sở ………………..……………………………………………………………..

Bữa nay, ngày …. tháng … 5 … chúng tôi gồm:

– Đại diện Bên A: (Cơ quan, tổ chức ký Hiệp đồng đặt hàng: …………………… .. ……. …… …..)

+ Địa chỉ: …………………… .. …………………………………………………… ..

+ Dế yêu: ……………………., Fax: ……………………

+ Mã số thuế (nếu có): …………………………………………………… ..

+ Acc: ………………………………………………………………………………………………

+ Do Ông, Bà: …………………………………………………….

+ Chức vụ: ……………………………………………………. đại diện

– Đại diện Bên B (đơn vị nhận Hiệp đồng đặt hàng: …………………….)

+ Địa chỉ: ………………………………………………………………………… ..

+ Dế yêu: ……………………., Fax: ……………………

+ Mã số thuế: ……………………………………………………… ..

+ Acc: ………………………………………………………………………………………………

+ Ông (bà): ………………………………….. …………………………………..

+ Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………… .. đại diện

Sau lúc trao đổi, 2 bên hợp nhất ký giao kèo đặt hàng với các điều kiện sau:

Điều 1. Nội dung của giao kèo đặt hàng

1. Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công do ngân sách nhà nước đặt hàng (hoặc danh mục thành phầm, dịch vụ công lập đặt hàng):

a) Số lượng và khối lượng đặt hàng.

b) Chất lượng thành phầm.

c) Thời gian tiến hành và thời kì chấm dứt.

d) Đơn giá, đơn giá theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

đ) Giá trị giao kèo, trong ấy cụ thể lấy từ các nguồn sau:

– Được ngân sách nhà nước đặt hàng (theo tính đủ chi tiêu) hoặc ngân sách nhà nước cung cấp 1 phần chi tiêu chưa tính vào giá, phí dịch vụ hành chính công (nếu giá chưa tính đủ chi tiêu).

– Nguồn phí được để lại chi cho hoạt động phân phối dịch vụ, thu phí theo quy định của luật pháp về phí và lệ phí.

– Doanh thu dịch vụ hành chính công theo giá dịch vụ hành chính công do Nhà nước xác định.

– Các nguồn khác (nếu có).

e) Phương thức trả tiền, quyết toán.

g) Phương thức nghiệm thu và bàn giao thành phầm.

h) Quyền và phận sự của cơ sở cung ứng thành phầm, dịch vụ công ích.

i) Quyền và phận sự của cơ quan, tổ chức đặt hàng.

k) Trách nhiệm của các đối tác do vi phạm giao kèo; bí quyết giải.

l) Ngoài ra, các đối tác có thể bổ sung 1 số nội dung khác mà ko trái với quy định của luật pháp.

2. Đối với giao kèo sản xuất, phân phối thành phầm, dịch vụ công ích, ngoài nội dung tại điểm 1 nêu trên, tùy theo thuộc tính của thành phầm đặt hàng sẽ bổ sung thêm các nội dung sau:

– Số lượng và khối lượng thành phầm và dịch vụ công được trợ cấp.

– Mức trợ cấp, số tiền được trợ cấp.

– Doanh thu và chi tiêu sản xuất, phân phối thành phầm, dịch vụ công ích.

– Chi phí sản xuất và phân phối thành phầm, dịch vụ công ích cân đối.

– Giá cả tiêu thụ; giá cả thành phầm và dịch vụ.

– Giao hàng: thời kì, vị trí, phương thức.

– Trách nhiệm của các đối tác do vi phạm giao kèo và phương thức khắc phục.

– Các quy định khác theo quy định của luật pháp chuyên ngành (nếu có).

3. Ngoài các nội dung của giao kèo đặt hàng tại điểm 1 và điểm 2 nêu trên, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có thể bổ sung 1 số nội dung khác về giao kèo đặt hàng cho thích hợp với đề xuất. điều hành đối với từng lĩnh vực chi tiết hoặc theo bề ngoài giao kèo do luật pháp chuyên ngành quy định (nếu có).

Điều 2. Trách nhiệm của mỗi bên

Điều 3. Các điều khoản khác ………………………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN BÊN
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên

ĐẠI DIỆN BỞI A
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên

Mẫu giao kèo cung ứng dịch vụ sự nghiệp công

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Mời các độc giả thêm tại phân mục Đầu cơ kinh doanh trong phần bề ngoài Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu giao kèo cung ứng dịch vụ sự nghiệp công

#Mẫu #hợp #đồng #cung #cấp #dịch #vụ #sự #nghiệp #công

Mẫu giao kèo cung ứng dịch vụ sự nghiệp côngHợp đồng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu giao kèo biên chép cung ứng dịch vụ sự nghiệp côngMẫu giao kèo cung ứng dịch vụ sự nghiệp công là mẫu bản HĐ được lập ra để biên chép về việc cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Mẫu được ban hành theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp côngMẫu quyết định đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp côngHợp đồng biên chép cung ứng dịch vụ sự nghiệp côngSố …/HĐKTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————…, ngày… tháng… 5 …HỢP ĐỒNGVề cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (hoặc sản xuất, phân phối thành phầm, dịch vụ công ích)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Căn cứ Bộ Luật Dân sự;Căn cứ Nghị định số…/…/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng thành phầm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;Căn cứ Nghị định/Quyết định… quy định tác dụng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị…Căn cứ Quyết định về giao dự toán ngân sách 5 …………………………………Căn cứ ………………..……………………………………………………………..Bữa nay, ngày …. tháng… 5… chúng tôi gồm có:- Đại diện bên A: (cơ quan, tổ chức ký Hiệp đồng đặt hàng: …………………..…….……..)+ Địa chỉ: …………………..………………………………………………………..+ Dế yêu: ………………………………………., Fax: …………………………+ Mã số thuế (nếu có): ……………………………………..………………………..+ Acc: …………………………………………………………………………+ Do ông, bà: ………………………………………………………………………..+ Chức vụ: ……………………………………………………………. làm đại diện- Đại diện bên B (đơn vị nhận Hiệp đồng đặt hàng: ……………………………….)+ Địa chỉ: ………………………………………………..…………………………..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})+ Dế yêu: ………………………………………., Fax: …………………………+ Mã số thuế: ………………………………………………………………………..+ Acc: …………………………………………………………………………+ Do ông (bà): ..……………………………………………………………………..+ Chức vụ: ……………………………………………………………….…………. làm đại diệnSau lúc trao đổi, 2 bên hợp nhất ký giao kèo đặt hàng với các điều kiện sau:Điều 1. Nội dung giao kèo đặt hàng1. Tên danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đặt hàng (hoặc danh mục thành phầm, dịch vụ công ích đặt hàng):a) Số lượng, khối lượng đặt hàng.b) Chất lượng thành phầm.c) Thời gian khai triển và thời kì chấm dứt.d) Đơn giá, giá đặt hàng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.đ) Giá trị giao kèo, trong ấy cụ thể theo các nguồn sau:- Nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng (theo giá tính đủ chi tiêu) hoặc kinh phí ngân sách nhà nước cung cấp phần chi tiêu chưa kết cấu trong giá, phí dịch vụ sự nghiệp công (trường hợp giá chưa tính đủ chi tiêu).- Nguồn phí được để lại chi cho hoạt động cung ứng dịch vụ, thu phí theo luật pháp về phí và lệ phí.- Nguồn thu dịch vụ sự nghiệp công theo giá dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước định giá.- Nguồn khác (nếu có).e) Phương thức trả tiền, quyết toán.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})g) Phương thức nghiệm thu, bàn giao thành phầm.h) Quyền và phận sự của đơn vị cung ứng thành phầm, dịch vụ công.i) Quyền và phận sự của cơ quan, tổ chức đặt hàng.k) Trách nhiệm của các đối tác do vi phạm giao kèo; phương thức khắc phục.l) Ngoài ra, các đối tác có thể bổ sung 1 số nội dung khác mà ko trái với quy định của luật pháp.2. Đối với giao kèo sản xuất, phân phối thành phầm, dịch vụ công ích, ngoài các nội dung tại điểm 1 nêu trên, tùy theo thuộc tính thành phầm đặt hàng để bổ sung các nội dung sau:- Số lượng, khối lượng thành phầm, dịch vụ công ích được trợ giá.- Mức trợ giá, số tiền được trợ giá.- Doanh thu, chi tiêu sản xuất, phân phối thành phầm, dịch vụ công ích.- Chi phí cân đối sản xuất, phân phối thành phầm, dịch vụ công ích.- Giá tiêu thụ; giá thành phầm dịch vụ.- Giao hàng: thời kì, vị trí, phương thức.- Trách nhiệm của các đối tác do vi phạm giao kèo và phương thức khắc phục.- Nội dung quy định khác theo luật pháp chuyên ngành (nếu có).3. Ngoài các nội dung giao kèo đặt hàng tại điểm 1 và điểm 2 nêu trên, các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương có thể bổ sung 1 số nội dung khác về giao kèo đặt hàng để thích hợp với đề xuất điều hành đối với từng lĩnh vực chi tiết hoặc theo mẫu giao kèo theo quy định của luật pháp chuyên ngành (nếu có).Điều 2. Trách nhiệm mỗi bênĐiều 3. Điều khoản khác ……………………………………………………………….ĐẠI DIỆN BÊN B(Chữ ký, dấu)Họ và tênĐẠI DIỆN BÊN A(Chữ ký, dấu)Họ và tênMẫu giao kèo cung ứng dịch vụ sự nghiệp công(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục đầu cơ kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button