Biểu mẫu

Giấy xác nhận thời gian công tác

Tải xuống Bản in

Giđó công nhận thời kì công việc là mẫu giấy để công nhân công nhận thời kì, thâm niên công việc và làm việc tại doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ quan nhà nước. Mời bạn tham khảo mẫu mới nhất tại đây.

  • Đơn xin công nhận công tác
  • Mẫu thứ tự đi công việc
  • Mẫu kế hoạch du hý công việc
  • Mẫu đơn ứng tuyển đi công việc

Giđó công nhận thời kì làm việc

  • 1. Giđó công nhận thời kì làm việc là gì?
  • 2. Giđó công nhận thời kì làm việc số 1
  • 3. Giđó công nhận thời kì công việc số 2

1. Giđó công nhận thời kì làm việc là gì?

Giđó công nhận thời kì công việc là mẫu giấy để công nhân công nhận thời kì, thâm niên công việc và làm việc tại doanh nghiệp, giúp các tư nhân đang làm việc tại công ty đấy thừa hưởng các lợi quyền thích hợp. năng lực và thời kì hiến dâng cho công ty đấy. Bạn cần xác định rõ tên của mình; tên cơ quan, đơn vị; địa chỉ thường trú; ghi rõ thời kì làm việc của bạn đối với cơ quan, đơn vị, công ty đấy…. Cuối cùng, cần có chữ ký và con dấu để đơn này hợp thức.

2. Giđó công nhận thời kì làm việc số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—— o0o ——

XÁC NHẬN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY

Kính gửi: Ban Giám đốc Doanh nghiệp …………………..

Tên tôi là: ………………………………………. …………………………….

Ngày sinh: ………………………………………. …………………………… …

Số dế yêu: ………………………………………. . ………………………..

Cư dân: ……………………………………….. . …………………………..

Số ID:……………………………………….. . Ngày và nơi cấp:……

Hiện đang làm việc tại: ………………………………………. ……………

Ngày nhận việc: ………………………………………. …………………………………………. ………………

Chức vụ: ……………………………………….. . ………………………….. …

Nay tôi làm đơn này kính yêu cầu Ban giám đốc doanh nghiệp công nhận hiện tôi đang làm việc tại doanh nghiệp để tôi bổ sung giấy má theo đúng quy định của ………. …

(Bản tuyên thệ, công nhận và chữ ký)

3. Giđó công nhận thời kì công việc số 2

CÔNG TY …………….

Số / TB – …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————–

…………, tháng ngày 5…….

XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC

Đàn organ: ……………………………………….. . ………………………….. ……….

Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . ………………………….. ……….

Công nhận Ông (Bà): ………………………………………. …….. Sinh tại: ………………

Nơi trú ngụ: …………………………………………… … …………………………..

Hiện đang công việc (hoặc đã nghỉ hưu) tại: …………………………………… …………………….

Giờ làm việc như sau:

Trong lực lượng vũ trang:

Từ tháng …… 5 …… ………. Tính tới tháng … …

Từ tháng …… 5 …… ………. Tới tháng ……… 5 …….

Từ tháng …… 5 …… ………. Tới tháng ……… 5 …….

Công tác dân sự:

Từ tháng …… 5 …… ………. Tới tháng ……… 5 …….

Từ tháng …… 5 …… ………. Tính tới tháng ……….

Từ tháng …… 5 …… ………. Tính tới tháng ……….

Tổng cộng:

Thời gian công việc trong lực lượng vũ trang là: …………… tháng.

Thời gian công chức là: ………………………………………. ………………… …………. 5 tháng.

Giđó chứng thực này có trị giá đối với Ông (Bà): ……………………………….. ………………

được tính giảm tiền đầu tư căn hộ theo Quyết định số 64/1998 / QĐ-TTg ngày 21/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

CÁC CƠ QUAN VÀ ĐƠN VỊ
(Chữ ký, chức danh, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Nếu thời kì làm việc hiện nay ko bị đứt quãng lúc chuyển cơ quan, đơn vị thì công nhận chung, ko tách rời thời kì làm việc trong từng cơ quan.

Mời các độc giả thêm tại phân mục việc làm – nguồn nhân công trong phần bề ngoài Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Giđó công nhận thời kì công việc

#Giđó #xác #nhận #thời #gian #công #tác

Giđó công nhận thời kì công tácMẫu giấy chứng thực thời kì làm việc Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Giđó công nhận thời kì công việc là mẫu giấy để người làm việc công nhận thời kì cũng như thâm niên làm việc và công việc tại doanh nghiệp, công ty, cơ quan nhà nước. Mời các bạn tham khảo mẫu mới nhất tại đây.Đơn xin công nhận công tácMẫu Quy trình đi công tácMẫu kế hoạch đi công tácMẫu giấy yêu cầu cử đi công việcGiđó công nhận thời kì làm việc1. Giđó công nhận thời kì công việc là gì?2. Giđó công nhận thời kì công việc số 13. Giđó công nhận thời kì công việc số 21. Giđó công nhận thời kì công việc là gì?Giđó công nhận thời kì công việc là mẫu giấy để người làm việc công nhận thời kì cũng như thâm niên làm việc và công việc tại doanh nghiệp, tạo điều kiện cho những tư nhân đang làm việc tại công ty đó thừa hưởng những lợi quyền đúng với năng lực và thời kì công lao mình hiến dâng cho công ty đấy. Các bạn cần nêu rõ tiếng tăm; tên cơ quan, đơn vị; địa chỉ thường trú; ghi rõ thời kì làm việc của bản thân đối với cơ quan, đơn vị, hay công ty đấy …. Cuối cùng cần có chữ ký và đóng dấu để tờ giấy yêu cầu này có trị giá.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Giđó công nhận thời kì công việc số 1CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——o0o——GIẤY XÁC NHẬN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TYKính gửi: Ban gián đốc Doanh nghiệp …………………Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………..Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………….Số dế yêu: …………………………………………………………………………………..Thường trú: …………………………………………………………………………………….Số CMND:………………………………………… Ngày cấp:………….Nơi cấp:……Hiện đang công việc tại: ……………………………………………………………………Thời gian nhận việc ngày: ……………………………………………………………….Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….Nay tôi làm đơn này kính mong ban Giám đốc Doanh nghiệp………công nhận cho tôi hiện đang công việc tại doanh nghiệp để tôi bổ sung giấy má theo đúng quy định của…………..( Lời cam đoan, lời cảm ơn và chữ ký)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Giđó công nhận thời kì công việc số 2CÔNG TY …………….Số /TB – …..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–…………, ngày …… tháng……..5…….GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁCCơ quan: ………………………………………………………………………………………………………Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..Công nhận Ông (Bà): ………………………………………………………… Sinh 5: ………………Ngụ cư số: ……………………………………………………………………………………………………Hiện đang công việc (hoặc đã nghỉ hưu) tại: ……………………………………………………………Có thời kì công việc như sau:Trong lực lượng vũ trang:Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5…….Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5……..Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5……..Công việc dân sự:Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5……..Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5………Từ tháng …………………………… 5 ……………………. Tới tháng ……………………. 5………Tổng cộng:Thời gian công việc trong lực lượng vũ trang là: ……………………………. 5 ………….. tháng.Thời gian công việc dân sự là: ………………………………………………. 5 ………………… tháng.Giđó công nhận này có trị giá để Ông (Bà):………………………………………………………….được tính giảm tiền đầu tư căn hộ theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ.CƠ QUAN ĐƠN VỊ(Ký tên, chức danh, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Ghi chú: Nếu thời kì công việc hiện nay ko bị đứt quãng lúc chuyển cơ quan, đơn vị thì công nhận chung chứ ko tách riêng thời kì làm việc ở từng cơ quan.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button