CO Form AK: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đặc biệt

1. CO Form AK là gì?

CO là viết tắt của Certificate of Origin, dịch là Giấy chứng nhận xuất xứ. CO Form AK là một loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp theo Hiệp định giữa ASEAN và Hàn Quốc. Mẫu CO Form AK giúp chứng minh nguồn gốc của hàng hóa và giúp doanh nghiệp được hưởng những ưu đãi về thuế nhập khẩu.

2. Nội dung của Giấy chứng nhận xuất xứ CO Form AK

Theo quy định Thông tư số 20/2014/TT-BCT, C/O mẫu AK phải được khai báo bằng tiếng Anh và in bằng máy hoặc máy in. Nội dung của Giấy chứng nhận xuất xứ CO Form AK bao gồm các thông tin cụ thể sau:

 • Ô số 1 và số 2: Thông tin về người xuất khẩu và người nhập khẩu, phải đồng nhất với thông tin trên Invoice và vận đơn (bill of lading).

 • Ô số 3: Thông tin về phương tiện vận chuyển hàng hóa và phương thức vận tải.

 • Ô số 4: Thông tin ghi nhận của cơ quan chức năng tại nước nhập khẩu, đánh dấu việc hưởng ưu đãi hoặc không hưởng ưu đãi.

 • Ô số 5: Số thứ tự của hàng hóa.

 • Ô số 6: Số và ký hiệu trên kiện hàng hóa.

 • Ô số 7: Mô tả chi tiết về hàng hóa, bao gồm số lượng, khối lượng, quy cách đóng gói, mã HS code.

 • Ô số 8: Thông tin về tiêu chí xuất xứ hàng hóa, nếu hàng hóa được sản xuất tại nước ghi đầu tiên ở ô số 11, ghi là “WO-AK”.

 • Ô số 9: Số lượng và giá trị FOB của lô hàng.

 • Ô số 10: Ngày và số của hóa đơn thương mại.

 • Ô số 11: Thông tin về tên nước nhập khẩu, tên nước xuất khẩu, ngày xin và địa điểm xin cấp CO Form AK, cùng với dấu của công ty xin cấp CO.

 • Ô số 12: Dấu và chữ ký của cán bộ duyệt CO.

 • Ô số 13: Những nội dung liên quan khác.

3. Hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ CO Form AK

3.1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ CO Form AK:

Để xin cấp CO Form AK, người xin cấp cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sau:

 • Đơn đề nghị cấp CO Form AK.

 • Mẫu CO Form AK.

 • Tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan.

 • Hoá đơn thương mại.

 • Vận tải đơn.

 • Các chứng từ liên quan đến sản phẩm xuất khẩu.

Nếu cần xin cấp CO Form AK giáp lưng, cần các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp CO Form AK giáp lưng.

 • CO Form AK bản gốc hoặc bản sao có công chứng.

 • Tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan.

 • Tờ khai hải quan chuyển tiếp đã làm thủ tục hải quan.

 • Hoá đơn thương mại.

 • Vận tải đơn.

3.2. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ CO Form AK:

Bước 1: Khai báo thông tin trên trang web của Bộ Công Thương.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp CO Form AK.

Bước 3: Cấp CO Form AK và nhận dữ liệu từ trang web.

Bước 4: Ký duyệt CO Form AK và nhận bản chính.

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ CO

Theo quy định, có hai cơ quan có thẩm quyền cấp CO Form AK ở Việt Nam:

 • Bộ Công Thương, phòng xuất nhập khẩu: cấp CO Form A, D và các CO khác tuân thủ sự thả thuận của các chính phủ.

 • Phòng công nghiệp và thương mại Việt Nam – VCCI: cấp các CO khác hoặc do Bộ Công Thương ủy quyền cấp CO.

5. Mẫu đơn đề nghị cấp C/O

Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu AK (Ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu AK).

Các văn bản pháp lý được sử dụng trong bài viết: Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.