Phổ biến pháp luật

Chính sách mới về tiền lương, công chức, viên chức có hiệu lực tháng 8/2022

Chính sách mới có hiệu lực đối với công chức

  • 1. Mức lương cao nhất và thấp nhất của nhân viên trong 1 số ngành
  • 2. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ 1 số ngành.
  • 3. Điểm mới về trình độ ngoại ngữ của cán bộ hành chính
  • 4. Quản lý tiền công của Quỹ đổi mới thông minh, Quỹ cung ứng tăng trưởng hiệp tác xã

Diễn ra từ tháng 8, sẽ có nhiều cơ chế mới có hiệu lực đối với công chức, nhân viên như quy định mới về tiền công nhân viên công nghệ thông tin và an toàn thông tin, chỉ dẫn xếp lương công chức. cơ sở cơ sở vật chất căn bản, lương thủ thư, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ 1 số ngành …

Sau đây là nội dung cụ thể về các cơ chế mới sắp có hiệu lực đối với công chức. Mời các bạn cùng theo dõi.

1. Mức lương cao nhất và thấp nhất của nhân viên trong 1 số ngành

Lương cán bộ công nghệ thông tin và an toàn thông tin cao nhất gần 12 triệu đồng / tháng

Thông tư 08/2022 / TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên chuyên ngành công nghệ thông tin và an toàn thông tin có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 15/8/2022.

Trong ấy, bậc lương cao nhất đối với nhân viên công nghệ thông tin và an toàn thông tin là gần 12 triệu đồng / tháng. Đặc thù:

– Đối với loại I vận dụng hệ số lương của nhân viên loại A3, nhóm 1 (A31) với 6 bậc, từ hệ số lương 6,20 tới hệ số lương 8,00; (Theo mức lương cơ sở 5 2022 là 1,49 triệu đồng / tháng thì lương công nhân sẽ dao động từ 9,2-11,9 triệu đồng / tháng)

– Hạng II từ 6,56 – 10,1 triệu đồng;

– Hạng III từ 3,47 triệu đồng tới 7,42 triệu đồng;

– Hạng IV từ 2,77 triệu đồng tới 6,05 triệu đồng.

Trường hợp nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào địa điểm việc làm cần có chức danh nghề nghiệp hạng IV thì xếp hạng 2; Nếu có thời kì thực tập thì chỉ mất khoảng thực tập được lợi 85% mức lương bậc 2 của chức danh nghề nghiệp hạng IV.

Lương công chức chuyên trách văn hóa cơ sở cao nhất là 9,5 triệu đồng / tháng

Có hiệu lực từ ngày 25/8/2022, Thông tư 03/2022 / TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên văn hóa cơ sở, trong ấy chỉ dẫn xếp lương như sau:

– Đối với chức danh nghề nghiệp chuyên gia cách thức:

+ Đối với chức danh nghề nghiệp nhân viên hạng II vận dụng bậc lương của nhân viên loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 tới hệ số lương 6,38;

(Theo mức lương cơ sở 5 2022 là 1,49 triệu đồng / tháng thì lương công chức sẽ từ 5,96 triệu đồng tới 9,5 triệu đồng)

+ Hạng III từ 3,47 triệu đồng tới 7,42 triệu đồng.

+ Và hạng IV từ 2,77 triệu đồng tới 6,05 triệu đồng.

– Đối với chức danh nghề nghiệp chỉ dẫn viên văn hóa:

+ Hạng II mức lương từ 5,96 triệu đồng tới 9,5 triệu đồng.

+ Hạng III từ 3,47 triệu đồng tới 7,42 triệu đồng;

+ Hạng IV từ 2,77 triệu đồng tới 6,05 triệu đồng.

Thư viện mức lương dao động từ 2,77 – 10,2 triệu đồng / tháng

Có hiệu lực từ ngày 15/8/2022, Thông tư 02/2022 / TT-BVHTTDL quy định:

Mức lương của viên chức thư viện sẽ từ mức thấp nhất là 2,77 triệu đồng tới mức cao nhất là 11,2 triệu đồng.

2. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ 1 số ngành.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với chuyên ngành văn hóa cơ sở

Đây là nội dung nổi trội tại Thông tư 03/2022 / TT-BVHTTDL.

Chức danh nghề nghiệp chỉ dẫn viên văn hóa hạng II, hạng III và chức danh nghề nghiệp chỉ dẫn viên văn hóa hạng II, III chỉ đề nghị trình độ tin học căn bản và năng lực sử dụng ngoại ngữ theo đề nghị của địa điểm việc làm. địa điểm việc làm (thay vì phải có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3, bậc 2) tương ứng.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ thư viện

Thông tư 02/2022 / TT-BVHTTDL (đọc là Thông tư 02 5 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã huỷ bỏ điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với nhân viên thư viện hạng II, III và IV.

Tuy nhiên, nhân viên thư viện hạng II, III, IV phải phục vụ các điều kiện về ngoại ngữ và tin học sau đây:

– Cán bộ thư viện hạng II, III có trình độ sử dụng công nghệ thông tin căn bản, sử dụng được ngoại ngữ theo đề nghị công tác.

– Đối với cán bộ thư viện hạng IV chỉ cần có năng lực phần mềm công nghệ thông tin để tiến hành nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, thủ thư hạng I mới được bổ sung ko đề nghị phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nhưng chỉ đề nghị: Có trình độ sử dụng công nghệ thông tin căn bản, sử dụng được ngoại ngữ theo quy định của luật pháp. đề nghị 1 địa điểm công tác.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với cán bộ công nghệ thông tin, an toàn thông tin

Theo ấy, đề nghị các chức danh nhân viên An toàn thông tin hạng I, II, III và chức danh công nghệ thông tin hạng I, II, III sử dụng được ngoại ngữ theo đề nghị của địa điểm việc làm.

Trong lúc hiện tại buộc phải phải có ngoại ngữ bậc 4, bậc 3 và bậc 2.

3. Điểm mới về trình độ ngoại ngữ của cán bộ hành chính

Thông tư 06/2022 / TT-BNV sửa đổi Thông tư 2/2021 / TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (có hiệu lực từ ngày 15/8/2022).

Theo ấy, có sự chỉnh sửa về tiêu chuẩn năng lực chuyên môn các ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp điều hành hành chính như sau:

– Đối với ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và ngạch chuyên viên chỉ đề nghị kĩ năng sử dụng ngoại ngữ theo đề nghị của địa điểm việc làm. (Hiện tại, đề nghị sử dụng ngoại ngữ ở trình độ tương đương là bậc 4 và bậc 3).

4. Quản lý tiền công của Quỹ đổi mới thông minh, Quỹ cung ứng tăng trưởng hiệp tác xã

Thỏa thuận tiền công với người điều hành Quỹ cung ứng tăng trưởng hiệp tác xã

Đây là nội dung của Thông tư 13/2022 / TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 chỉ dẫn điều hành lao động, tiền công, thù lao, tiền thưởng đối với quỹ cung ứng tăng trưởng hiệp tác xã. có hiệu lực từ ngày 15/8/2022).

Chi tiết, Thông tư 13/2022 / TT-BLĐTBXH quy định việc xếp lương, chuyển xếp lương đối với người điều hành quỹ chuyên trách như sau:

Quỹ tiến hành việc xếp lương, chuyển xếp lương đối với cán bộ điều hành chuyên trách theo quy định tại Mục 2 Thông tư 27/2016 / TT-BLĐTBXH.

Tỉ dụ, theo Thông tư 27/2016 / TT-BLĐTBXH, người điều hành doanh nghiệp chuyên trách được chuyển xếp lương theo chức danh đảm nhận và hạng doanh nghiệp theo bảng hệ số lương chuyên trách. giám đốc doanh nghiệp tại Phụ lục II. Phụ lục I của Nghị định 52/2016 / NĐ-CP.

Đối với Chủ tịch Quỹ được xếp lương theo chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Quỹ căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng ban hành tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 13/2022 / TT-BLĐTBXH để xếp hạng làm căn cứ xác định mức lương, cơ chế và mức lương cơ sở đối với người điều hành chuyên trách.

Tiền lương của cán bộ, viên chức Quỹ Quốc gia về đổi mới công nghệ

Thông tư 12/2022 / TT-BLĐTBXH chỉ dẫn điều hành lao động, tiền công, thù lao, tiền thưởng của Quỹ Quốc gia về đổi mới công nghệ (có hiệu lực từ ngày 15/8/2022).

Theo ấy, tiền công, tiền thưởng của nhân viên, công nhân của Quỹ đổi mới công nghệ non sông được xác định như sau:

– Quỹ tiền công (kế hoạch và tổ chức tiến hành), việc tạm ứng và hỗ trợ tiền công, tiền thưởng cho công chức, nhân viên tiến hành theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 13 Mục 3, Mục 3 và Mục 2, 4 Thông tư 26 / 2016 / TT-BLĐTBXH.

– Khi xác định tiền công bình quân kế hoạch, tiền công bình quân tính quỹ tiền công (kế hoạch và tiến hành) tiến hành theo quy định tại Điều 9 và Điều 14 Thông tư 26/2016 / TT-BLĐTBXH:

Chỉ tiêu lợi nhuận = Tổng thu nhập của quỹ – Tổng chi tiêu của quỹ

Trong ấy, chỉ tiêu lợi nhuận bao gồm:

– Kế hoạch lợi nhuận;

– Lợi nhuận tiến hành trong 5

– Lợi nhuận tiến hành của 5 trước liền kề.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của tasscare.vn.

Xem chi tiết bài viết

Chính sách mới về tiền công, công chức, nhân viên có hiệu lực tháng 8/2022

#Chính #sách #mới #về #tiền #lương #công #chức #viên #chức #có #hiệu #lực #tháng

Chính sách mới về tiền công, công chức, nhân viên có hiệu lực tháng 8/2022Các cơ chế đối với công chức nhân viên sắp có hiệu lực (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chính sách mới có hiệu lực đối với công chức viên chức1. Tiền lương cao nhất, thấp nhất của nhân viên 1 số ngành2. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với nhân viên 1 số ngành3. Điểm mới về kĩ năng sử dụng ngoại ngữ của công chức hành chính4. Quản lý tiền công của Quỹ Đổi mới thông minh, Quỹ cung ứng tăng trưởng HTXKể từ tháng 8 đến đây sẽ có nhiều cơ chế mới có hiệu lực thi hành đối với công chức, nhân viên như quy định mới về lương nhân viên công nghệ thông tin an toàn thông tin, chỉ dẫn xếp lương nhân viên chuyên ngành văn hóa cơ sở, lương nhân viên thư viện, bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với nhân viên 1 số ngành…Sau đây là nội dung cụ thể các cơ chế mới sắp có hiệu lực đối với công chức, nhân viên. Mời các bạn cùng theo dõi.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Tiền lương cao nhất, thấp nhất của nhân viên 1 số ngànhLương nhân viên công nghệ thông tin, an toàn thông tin cao nhất gần 12 triệu đồng/thángThông tư 08/2022/TT-BTTTT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với nhân viên chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, có hiệu lực từ 15/8/2022.Trong ấy chỉ dẫn xếp lương nhân viên công nghệ thông tin, an toàn thông tin cao nhất gần 12 triệu đồng/tháng. Chi tiết:- Đối với hạng I được vận dụng hệ số lương của nhân viên loại A3, nhóm 1 (A31) có 6 bậc, từ hệ số lương 6,20 tới hệ số lương 8.00; (Theo mức lương cơ sở 2022 là 1,49 triệu đồng/tháng thì lương nhân viên sẽ dao động từ 9,2 tới 11,9 triệu đồng/tháng)- Hạng II, dao động từ 6,56 tới 10,1 triệu đồng;- Hạng III, dao động từ từ 3,47 triệu đồng tới 7,42 triệu đồng;- Hạng IV dao động từ 2,77 triệu đồng tới 6,05 triệu đồng.Trường hợp nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào địa điểm việc làm có đề nghị chức danh nghề nghiệp hạng IV thì được xếp vào bậc 2; nếu có thời kì thực tập thì chỉ mất khoảng thực tập được lợi 85% mức lương bậc 2 của chức danh nghề nghiệp hạng IV.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lương nhân viên chuyên ngành văn hóa cơ sở cao nhất 9,5 triệu đồng/thángCó hiệu lực từ ngày 25/8/2022, Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên chuyên ngành văn hóa cơ sở, trong ấy chỉ dẫn xếp lương như sau:- Đối với chức danh nghề nghiệp cách thức viên:+ Chức danh nghề nghiệp cách thức viên hạng II được vận dụng ngạch lương của nhân viên loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 tới hệ số lương 6,38;(Theo mức lương cơ sở 2022 là 1,49 triệu đồng/tháng, thì lương nhân viên sẽ từ 5,96 triệu đồng tới 9,5 triệu đồng)+ Còn hạng III dao động từ 3,47 triệu đồng tới 7,42 triệu đồng.+ Và hạng IV dao động từ 2,77 triệu đồng tới 6,05 triệu đồng.- Đối với chức danh nghề nghiệp chỉ dẫn viên văn hóa:+ Hạng II thì mức lương sẽ từ 5,96 triệu đồng tới 9,5 triệu đồng.+ Hạng III dao động từ 3,47 triệu đồng tới 7,42 triệu đồng;+ Còn hạng IV dao động từ 2,77 triệu đồng tới 6,05 triệu đồng.Lương nhân viên thư viện dao động từ 2,77 tới 10,2 triệu đồng/thángCó hiệu lực từ ngày 15/8/2022, Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL quy định:Lương nhân viên thư viện sẽ dao động từ mức thấp nhất là 2,77 triệu đồng tới mức cao nhất là 11,2 triệu đồng.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với nhân viên 1 số ngànhBỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với nhân viên chuyên ngành văn hóa cơ sởĐây là nội dung nổi trội tại Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL.Chức danh nghề nghiệp cách thức viên hạng II, III và chức danh nghề nghiệp chỉ dẫn viên văn hóa hạng II, III chỉ đề nghị có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản, sử dụng được ngoại ngữ theo đề nghị của địa điểm việc làm (thay vì phải có chứng chỉ ngoại ngữ lần là lượt bậc 3, bậc 2).Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với nhân viên thư việnThông tư 02/2022/TT-BVHTTDL (đọc là Thông tư 02 5 2022 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL) đã huỷ bỏ điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với nhân viên thư viện các hạng II, III, IV.Tuy nhiên, nhân viên thư viện các hạng II, III, IV sẽ phải phục vụ điều kiện về kĩ năng ngoại ngữ, tin học như sau:- Viên chức thư viện các hạng II, III có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản, sử dụng được ngoại ngữ theo đề nghị địa điểm việc làm.- Còn đối với nhân viên thư viện hạng IV thì chỉ đề nghị có bản lĩnh phần mềm công nghệ thông tin để tiến hành nhiệm vụ được giao.Ngoài ra, đối với nhân viên thư viện hạng I vừa mới được bổ sung cũng ko đề nghị chứng chỉ ngoại ngữ, tin học nhưng chỉ đề nghị: Có kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản, sử dụng được ngoại ngữ theo đề nghị địa điểm việc làm.Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với nhân viên công nghệ thông tin, an toàn thông tinTheo ấy đề nghị chức danh nhân viên An toàn thông tin hạng I, II, III và chức danh công nghệ thông tin hạng I, II, III sử dụng được ngoại ngữ theo đề nghị của địa điểm việc làm.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Trong lúc hiện tại đề nghị phải có trình độ ngoại ngữ lần là lượt bậc 4, bậc 3 và bậc 2.3. Điểm mới về kĩ năng sử dụng ngoại ngữ của công chức hành chínhThông tư 06/2022/TT-BNV sửa đổi Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư (có hiệu lực từ ngày 15/8/2022).Theo ấy, có sự chỉnh sửa trong tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp chuyên ngành hành chính như sau:- Đối với ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và ngạch chuyên viên chỉ đề nghị có kĩ năng sử dụng được ngoại ngữ theo đề nghị của địa điểm việc làm. (Trong lúc hiện hành thì đề nghị sử dụng ngoại ngữ ở trình độ tương đương lần là lượt bậc 4, bậc 3).4. Quản lý tiền công của Quỹ Đổi mới thông minh, Quỹ cung ứng tăng trưởng HTXXếp lương với người điều hành Quỹ cung ứng tăng trưởng hiệp tác xãĐây là nội dung tại Thông tư 13/2022/TT-BLĐTBXH ngày ngày 30/6/2022 về chỉ dẫn tiến hành điều hành lao động, tiền công, thù lao, tiền thưởng đối với quỹ cung ứng tăng trưởng hiệp tác xã (có hiệu lực từ ngày 15/8/2022).Chi tiết, Thông tư 13/2022/TT-BLĐTBXH quy định xếp lương, chuyển xếp lương đối với người điều hành Quỹ chuyên trách như sau:Quỹ tiến hành việc xếp lương, chuyển xếp lương đối với người điều hành chuyên trách theo quy định tại Mục 2 Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH.Đơn cử, theo Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH, người điều hành doanh nghiệp chuyên trách được chuyển xếp lương theo chức danh đảm nhiệm và hạng doanh nghiệp theo Bảng hệ số mức lương của người điều hành doanh nghiệp chuyên trách tại Phụ lục số I Nghị định 52/2016/NĐ-CP.Đối với Chủ tịch Quỹ thì xếp lương theo chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên.Quỹ căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 13/2022/TT-BLĐTBXH để định hạng làm cơ sở xác định mức tiền công cơ chế, mức lương căn bản đối với người điều hành chuyên trách.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Lương nhân viên, NLĐ của Quỹ Đổi mới Công nghệ non sôngThông tư 12/2022/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn tiến hành điều hành lao động, tiền công, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ Đổi mới công nghệ non sông (có hiệu lực từ ngày 15/8/2022).Theo ấy, tiền công, thưởng của nhân viên, NLĐ của quỹ Đổi mới Công nghệ non sông được xác định như sau:- Quỹ tiền công (kế hoạch và tiến hành), việc tạm ứng và hỗ trợ tiền công, tiền thưởng đối với nhân viên và công nhân được tiến hành theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 13 Mục 3 và Mục 4 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH.- Khi xác định mức tiền công bình quân kế hoạch, mức tiền công bình quân tiến hành để tính quỹ tiền công (kế hoạch và tiến hành) theo quy định tại Điều 9 và Điều 14 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH thì:Chỉ tiêu lợi nhuận = Tổng thu nhập của Qũy – tổng số chi tiêu của QũyTrong ấy, mục tiêu lợi nhuận gồm:- Lợi nhuận kế hoạch;- Lợi nhuận tiến hành trong năm- Lợi nhuận tiến hành của 5 trước liền kề.Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu dụng khác trên phân mục Phổ biến luật pháp của tasscare.vn.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Tass Care

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button