Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp 2023

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc mẫu báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp dưới đây.

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp là mẫu báo cáo được dùng cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện báo cáo với hội đồng chủ nhiệm về tình hình học tập, các hoạt động của học sinh lớp mình chủ nhiệm trong kỳ, năm học qua cũng như nêu phương hướng công tác chủ nhiệm cho học kỳ, năm học mới. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp tại đây.

  • Cách ghi nhận xét theo tháng của sổ theo dõi chất lượng giáo dục và sổ chủ nhiệm
  • Sáng kiến kinh nghiệm – Rèn nề nếp lớp chủ nhiệm
  • Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp mẫu 1

TRƯỜNG THPT …

LỚP:.……………

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC … – …

(Giáo viên chủ nhiệm nộp về văn phòng sáng thứ 2 ngày … tháng … năm …)

* Chủ nhiệm thực hiện đầy đủ, chính xác các thông tin sau:

I. Sĩ số:

Sĩ số

Đầu năm

Đến hết

Năm học

Tổng số HS Hộ nghèo, mồ côi

Tổng số HS

Hộ Cận nghèo

Tổng số

Nam

Nữ

Đoàn viên

Họ tên học sinh giảm:

1…………………………… lí do:…………………………………

2…………………………… lí do: ….…………………………….

3…………………………… lí do: ….……………………………

II. Thực hiện nề nếp kỷ cương, phong trào thi đua, lao động trực tuần:

1. Xếp loại thi đua của Đoàn (đến hết tuần 37): …………đ, xếp thứ: ……………………………….

2. Đạt những giải thi đua (nêu tên giải, giải mấy -> Phải chính xác, không nêu nếu không có thành tích):

Điểm trung bình giải = ………………………………………………………….

3. Đánh giá các hoạt động thực hiện nề nếp kỉ cương, xây dựng phòng học văn hoá, lao động trực tuần, văn nghệ, hội thi, diễn đàn, ngoại khoá, NGLL, học nghề, hướng nghiệp.

– Ưu điểm:

Điểm trung bình trực tuần:………………………………………. Xếp loại: ……………………………………….

– Nhược điểm:

III. Học tập:

– Ưu điểm:

– Nhược điểm:

  1. Đánh giá: Thi HSG, Nghiên cứu khọc học VISEF
  2. Số lượng học sinh đạt giải thi HSG VH Tỉnh:…………….em, gồm các môn:…………………………
  3. Nghiên cứu khoa học: – Đề tài thi NCKH cấp Trường đạt giải::…………………………………

– Đề tài thi NCKH cấp Tỉnh đạt giải::……………………………………………………………..

IV. Tổng hợp kết quả hai mặt:

TT

Mặt xếp loại

Tốt/ Giỏi

Khá

TB

Từ TB trở lên

Yếu

Kém

SL

%

Nữ

SL

%

Nữ

SL

%

Nữ

SL

%

Nữ

SL

%

Nữ

SL

%

Nữ

1

Hạnh kiểm

2

Học lực

* Danh sách học sinh giỏi:

TT

Họ và tên

ĐTB

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

* Danh sách học sinh tiên tiến:

TT

Họ và tên

ĐTB

Ghi chú

TT

Họ và tên

ĐTB

Ghi chú

1

17

2

18

3

19

4

20

5

21

6

22

7

23

8

24

9

25

10

26

11

27

12

28

13

29

14

30

15

31

16

32

V. Danh hiệu thi đua tập thể: …………………

Căn cứ vào tiêu chuẩn thi đua đối với các lớp, đối chiếu với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lớp để chủ nhiệm đề xuất lớp Tiên tiến hay khen mặt nào? chỉ được khen 1 mặt trong 3 mặt: Học tập, Nề nếp, NGLL-LĐTT.

…, ngày … tháng … năm …

CHỦ NHIỆM

(ký, ghi rõ họ tên)

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp mẫu 2

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớpMẫu báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp

Mời các bạn tham khảo bản text Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp dưới đây:

HỘI ĐỒNG CÔNG TÁC CN

TRƯỜNG ………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………, ngày ….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ………

NĂM HỌC ……… – ………

Giáo viên chủ nhiệm: ………………………………..

I. DUY TRÌ SỐ LƯỢNG

1. Đầu năm: …………………….. Nữ: ……………………………………

2. Cuối năm: ……………………. Nữ: ……………………………………

– Tăng: …………………………… Giảm: …………………………………

– Họ và tên HS tăng, giảm. Lí do.

II. CHUYÊN CẦN

1. Tổng số lần vắng của lớp:…………… Có phép: ………………. Không phép: ……………..

2. HS vắng học nhiều nhất:………………………………………… Số lần vắng: ………………..

3. Tổng số lần HS trốn học, bỏ tiết: ………………………………………………………………….

4. Biện pháp giáo dục HS để duy trì chuyên cần trong lớp học:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

III. CHẤT LƯỢNG VĂN HÓA, HẠNH KIỂM NĂM HỌC

1. Tổng hợp số liệu

Mặt giáo dục

TS HS

GIỎI/TỐT

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Học lực

Hạnh kiểm

2. Nhận định

2.1. Về học lực

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2.1. Về hạnh kiểm

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2.3. Điều kiện, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học (nêu rõ mất mát, hư hỏng, đền bù so với biên bản bàn giao ngày 01/8)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

IV. TỔ CHỨC LỚP, CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Chất lượng hoạt động của mạng lưới cán bộ lớp, tổ, chi đội

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Nề nếp tự quản, bảo vệ tài sản nhà trường, bảo quản và sử dụng sổ đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Kết quả giáo dục Văn thể mỹ, tham gia các phong trào, hội thi do nhà trường, Liên đội phát động, tổ chức

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Số buổi lao động của lớp, tự đánh giá về kết quả lao động

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

5. Kết quả thi đua tháng:

T9

T10

T11

T12

HKI

T1

T2

T3

T4

T5

HKII

CN

6. Tình hình thu nạp các khoản tiền theo quy định

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

7. Kết quả giáo dục học sinh cá biệt:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

V. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM HỌC ……… – ………

1. Học tập:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Hạnh kiểm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

VI. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

1. Đối với đồng nghiệp (GVBM, GVCN khác)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Các tổ chức, đoàn thể

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Đối với BGH nhà trường

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

TỔ TRƯỞNG

(Ghi rõ ý kiến, kí, ghi rõ họ tên)

…………………, ngày ….. tháng ….. năm ………..

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp mẫu 3

PHÒNG GD & ĐT

Trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

Năm học: …………….

I/ SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

– Họ và tên: …………………….

– Sinh ngày, tháng, năm: …………….. Giới tính:…………..

– Quê quán:………………………………………….

– Trú quán: …………………………….

– Đơn vị công tác: Trường …………………….

– Chức vụ: …………………………………

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân giáo dục Tiểu học.

II/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1/ Quyền hạn, nhiệm vụ được giao: Giáo viên dạy lớp ………..

2. Thành tích của cá nhân trong năm học ………………

Với nhiệm vụ được giao như trên, trong năm học …………… tôi đã đạt được các thành tích sau:

– Kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng:

Nội dung

Năm học

………..

Năm học

………….

So sánh 2 năm

– Tổng số học sinh

– Kết quả hạnh kiểm

Xếp loại: Tốt

– Học sinh lên lớp thẳng

– Kết quả tốt nghiệp ….

– Học sinh Giỏi vòng huyện

– Học sinh giỏi vòng trường

– Số học sinh đạt giải qua các Hội thi, các phong trào…

2.1- Nêu vai trò tham mưu đề xuất biện pháp với thủ trưởng đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao (có số liệu so sánh với trước khi đề xuất giải pháp).

Cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ, không lãng phí của công, trung thực thẳng thắn được sự tín nhiệm của quần chúng và cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn đơn vị.

Có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, mến trẻ, yên tâm công tác và tất cả vì sự nghiệp trồng người. Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tích cực góp phần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thân ái, yêu thương chan hoà giúp đỡ lẫn nhau.

2.2 Những thành tích riêng của cá nhân đã đóng góp cho trường, cho Ngành.

Năm học: ………….

– Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua trong ngành và tại đơn vị công tác. Không vi phạm qui chế.

– Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Bồi dưỡng học sinh lớp 5 thi Olympic Toán Tuổi thơ đạt 3 em xuất sắc vòng huyện và giải khuyết khích đồng đội.

– Tham gia làm xe hon đa hoa tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do Đoàn Thị trấn tổ chức đạt giải nhì.

– Tham gia thi tiết dạy tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 được xếp loại Tốt.

– Tham gia cùng học sinh dự thi mô hình sáng tạo Bảo vệ môi trường do tỉnh Đoàn tổ chức.

– Cuối năm ………….. chi đoàn được công nhận là chi đoàn mạnh.

– Bản thân được chi bộ đánh giá: Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Năm học ………….. được UBND huyện ………… tặng giấy khen; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Năm học ………….. được Ban Chấp hành Liên Đoàn Lao động huyện ………… tặng giấy khen; Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Năm học: …………………

– Bồi dưỡng học sinh thi ATGT vòng huyện đạt giải ba 5 em. Theo giấy khen số 20/ATGT/2016 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Học sinh tham gia Hội thi viết chữ đẹp cấp huyện có 1 em đạt giải ba; Giấy khen số: 081/ VCĐ/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Được chi bộ Trường Minh Lương 3 khen thưởng đột xuất: “Có thành tích xuất sắc trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi”.

– Hội thi: Tìm hiểu kiến thức lịch sử huyện …………, Năm học ……………….. có 1 em đạt giải Nhì được đi dự thi cấp tỉnh và 1 em đạt giải khuyết khích. Giấy khen số: 137 – QĐ/ĐTN ngày 18 tháng 4 năm 2017 của huyện Đoàn ………….

– Tham gia thi tiết dạy tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 được xếp loại Tốt.

– Đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; theo giấy chứng nhận số 002

GVCNLG/2017, ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

– Đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thị trấn Minh Lương nhiệm kì ….; Theo Quyết định số 179/ QĐ – UBND ngày 20 tháng 4 năm … .

2.3 Các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác, đề tài kinh nghiệm;

Luôn tìm tòi nghiên cứu, học hỏi bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp. Tích cực cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả của mỗi giờ lên lớp, luôn tôn trọng thương yêu tận tuỵ với học sinh nhất là với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong công tác chủ nhiệm tôi luôn quan tâm, chăm lo, xây dựng một tập thể lớp đoàn kết thân ái, chan hoà lành mạnh, tự quản tốt luôn yêu thương giúp đỡ lẫn nhau

Tất cả các em đều ngoan, tự giác, trung thực, luôn mong cầu sự tiến bộ. Lớp có nề nếp phong trào thi đua thường xuyên sôi nổi. Được nhà trường kiểm tra và vè sự nổ lực của thầy và trò,

2.4 Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước:

Bản thân là một đảng viên và là một Bí thư Đoàn tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đóng Đảng phí đầy đủ, vận động gia đình, người thân nộp thuế đúng quy định. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

2.5 Công tác bồi dưỡng, tự học tập để nâng cao trình độ, rèn luyện phẩm chất đạo đức:

Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.

Có lối sống giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.

Trung thực, thẳng thắn,giữ gìn sự đoàn kết,thống nhất của đảng, quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

2.6 Vai trò cá nhân tham gia các hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể:

Là một đảng viên và là một Bí thư Đoàn TNCS HCM bản thân tôi luôn tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động trong ngành và địa phương phát động.

Trong công tác chuyên môn, bản thân luôn nổ lực hết sức mình để giáo dục học sinh phát triển toàn diện, học sinh lên lớp đúng với chỉ tiêu kế hoạch.

2.7 Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện:

Ngay đầu năm phát huy khả năng của một người Đoàn viên tôi đã vận động mạnh thường quân: Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tặng cho nhà trường 300 quyển tập để khen thưởng cho học sinh học giỏi. Kết hợp với BCH Đoàn Thị trấn làm lộ giao thông nông thôn ở Khu phồ Minh Thành, Minh Long, Minh Lạc, Minh Phú và Minh An…Tham gia ủng hộ tiền cất nhà cho Đoàn viên nghèo trong thị trấn.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số Quyết định công nhận

…………..

LĐTT

Quyết định số 2630 ngày 30/06/2016 của Chủ tịch UBND huyện ………….

2. Hình thức khen thưởng:

Năm học

………..

Giấy khen

Giấy khen

Quyết định số 2631a/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện ………….

Quyết định số 24/QĐ-LĐLĐ ngày 15/07/2016 của Ban Chấp hành Liên Đoàn Lao động huyện ………….

Tôi xin cam đoan báo cáo nầy là đúng sự thật, nếu có gì sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm ./.

HIỆU TRƯỞNGNgười viết báo cáo

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức cần có trong báo cáo tổng kết hoạt động công tác chủ nhiệm lớp rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu bổ ích nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Biểu mẫu.