Thông Báo Thông Báo

ĐẢNG BỘ HUYỆN VIỆT YÊN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THPT LÝ THƯỜNG KIỆT

*

Việt Yên, ngày 29/4/2021

Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

(từ năm 2012 đến 2020)

(ban hành kèm theo Công văn số 192-CV/UBKTTW, ngày 14/4/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

I. Đặc điểm tình hình

– Khái quát tình hình vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW (sau đây gọi là Quy định 47) của đảng viên thời gian qua:

Hàng tháng trong buổi sinh hoạt chi bộ, mỗi Đảng viên đều tự đối chiếu bản thân với Quy định số 47-QĐ/TW và 27 biểu hiện suy thoái… để kiểm điểm, điều chỉnh và rút kinh nghiệm bản thân.

Chi bộ không có Đảng viên vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Đánh giá tác động của Quy định 47-QĐ/TW đối với đảng viên trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị:

Có tác động tích cực đối với các cơ sở Đảng và mỗi đảng viên trong việc tự soi và điều chỉnh.

II. Kết quả thực hiện

– Việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định 47-QĐ/TW đến đảng viên của chi bộ được triển khai đầy đủ, có hiệu quả.

– Quy định 47-QĐ/TW có tác động lớn đến nhận thức, hành động của đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Có ý nghĩa, tác dụng, sự thay đổi về nhận thức và hành động của cấp ủy và từng đảng viên trong chi bộ.

– Các đảng viên của chi bộ đều chấp hành tốt các nội dung trong Qui định 47; không có đảng viên nào vi phạm các nội dung của Quy định 47.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

– Việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định 47-QĐ/TW đến đảng viên của chi bộ được triển khai đầy đủ, có hiệu quả; Có ý nghĩa, tác dụng, sự thay đổi về nhận thức và hành động của cấp ủy và từng đảng viên trong chi bộ.

– Chi bộ không có đảng viên nào vi phạm các nội dung của Quy định 47.

2. Tồn tại, hạn chế

Chi bộ có 3 đảng viên vi phạm chính sách dân số, KHH gia đình (Sinh con thứ 3)

3. Nguyên nhân của ưu điểm và tồn tại, hạn chế:

– Ưu điểm: Công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định 47-QĐ/TW đến đảng viên của chi bộ được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả.

– Tồn tại, hạn chế:

+ Nhận thức về chính sách DS-KHH gia đình ở một số đảng viên chưa cao.

+ Ảnh hưởng của hệ tư tưởng của các gia đình, dòng họ.

+ Việc thực hiện các biện pháp KHH gia đình.

4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng trong thực tế

IV. Đề xuất, kiến nghị: Không

Nơi nhận:

T/M CHI ỦY

– UBKT (B/c);

– Lưu.

PHÓ BÍ THƯ

Hoàng Danh Hợi