Mẫu báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai Thống kê thiệt hại do thiên tai, lũ lụt

Mẫu báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai được lập ra để thống kê tình hình, thiệt hại do mưa bão, lũ lụt gây ra. Trong mẫu báo cáo cần nêu rõ thời gian, thông tin chi tiết về tình hình thiên tai, những ảnh hưởng về người và của trên địa bàn. Vậy mời các bạn cùng theo dõi 2 mẫu báo cáo trong bài viết dưới đây:

Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai – Mẫu 1

SỞ Y TẾ/ĐƠN VỊ

Số: ………../………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-

Ngày …. tháng …. năm 20…..

BÁO CÁO NHANHTình hình thiệt hại do thiên tai

(Hồi……..…giờ…….phút, ngày…….tháng……năm 20……..)

(Báo cáo nhanh số………….)

1. Thông tin chung về thiên tai

– Loại thiên tai……………………………………………………………………………………………………

– Thời gian xảy ra………………………………………………………………………………………………

– Khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai

– Dự báo xu hướng diễn biến của thiên tai……………………………………………………………

2. Tình hình thiệt hại về người: số người chết, mất tích, bị thương do thiên tai tính đến thời Điểm báo cáo.

3. Tình hình thiệt hại cơ sở y tế: Tổng hợp thiệt hại về cơ sở y tế tính đến thời Điểm báo cáo.

4. Tình hình thiệt hại cơ sở y tế: Tổng hợp tình hình thiệt hại thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế tính đến thời Điểm báo cáo.

5. Đáp ứng y tế ban đầu (tình hình Điều trị, cấp cứu và Điều trị bệnh nhân, nạn nhân, người bị thương do thiên tai …)

………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Nhu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp (thuốc, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực….)

………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Thông tin liên lạc (Lãnh đạo, cán bộ đầu mối cung cấp thông tin: Họ tên, chức vụ, số di động cá nhân, điện thoại nhà hoặc cơ quan, số fax cơ quan, địa chỉ email).

Nơi nhận:

LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ/ ĐƠN VỊ

Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai – Mẫu 2

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH THIÊN TAI

I. Thiên tai

  1. Loại thiên tai: Gió lốc.
  2. Thời gian xảy ra thiên tai: từ …..đến …..ngày ….tháng…..năm….
  3. Mức độ nghiêm trọng và phạm vi ảnh hưởng của thiên tai: Cơn dông kèm mưa lớn với gió cấp 9 giật trên cấp 9 ảnh hưởng đến toàn bộ thành phố …..và các vùng phụ cận.

II. Ảnh hưởng của thiên tai:

1. Về người:

  • Số người chết: ….
  • Số người mất tích: ….
  • Số người bị thương: …

2. Về cơ sở vật chất:

  • Số nhà dân bị phá huỷ hoàn toàn hoặc hư hỏng một phần:

– Nhà bị tốc mái hư hại: ….nhà, trong đó có ….nhà tốc mái hoàn toàn.

– Nhà sập: …. nhà.

– Cây xanh bị gãy đổ: ….. cây. Trong đó phục hồi được….. cây.

– Một số biển báo quảng cáo, mái nhà kho bị tốc trong đó có …… Pa nô của Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề ……….

Các tuyến đường bị ngập: do mưa lớn nên hầu hết các tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố và nội thành đều bị ngập nước, một số tuyến đường như …………. có nơi ngập sâu hơn 0,5 m.

C . Thiệt hại về hoa màu: ước tính gần ……triệu đồng .

(đính kèm bảng chi tiết tình hình thiệt hại)

III. Ứng phó và các nguồn lực tại địa phương:

Ngay sau khi lốc xảy ra, UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND các phường, xã, các đơn vị liên quan chủ động kiểm tra tình hình thiệt hại đồng thời huy động các nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả thiên tai.

Trên đây là tình hình thiệt hại do hậu quả cơn lốc ngày …….. gây ra trên địa bàn Thành phố.

Nơi nhận:– UBND Tỉnh;- BCH PCBL và TKCN tỉnh;- TVTU, TT HĐND;- CT, các PCT UBND TP;- UBND các Phường xã;- Các đơn vị thuộc TP;- Lưu.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH